Bolagsstyrningsstruktur

NCAB Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades Bolagets bolagsstyrning huvudsakligen på svensk lag, Bolagets bolagsordning samt interna regler och instruktioner.

Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att tillämpa reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), Bolagets bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Koden gäller för alla svenska bolag med aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas snarast möjligt men senast vid tidpunkten för den första årsstämman som följer efter noteringen. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att Bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att Bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta.

NCAB kommer att tillämpa Koden från och med dagen för noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. NCAB förväntar sig inte att avvika från någon av reglerna i Koden. Alla eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas för första gången för räkenskapsåret 2018.