Delårsrapport januari – mars 2020

KVARTALET JANUARI-MARS 2020

Nettoomsättningen ökade med 8% till 483,1 Mkr (445,9). Ökningen kommer primärt från förvärvet av Flatfield. I US-dollar ökade nettoomsättningen med 3%.

 • Orderingången ökade med 27% till 563,4 Mkr (442,1). Cirka en tredjedel är förvärvad. I US-dollar ökade orderingången med 21%.
 • EBITA minskade till 37,9 Mkr (40,6), motsvarande en EBITA-marginal om 7,8% (9,1). EBITA har belastats med 5,8 Mkr avseende transaktionskostnader för Flatfield. Exklusive transaktionskostnader uppgick EBITA till 43,7 Mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,0 Mkr (39,4). Rörelsemarginalen blev till 7,7% (8,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 40,4 Mkr (34,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (2,06).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • 12 mars förvärvades 100% av aktierna i Flatfield Group i Tiel, Nederländerna. I samband med förvärvet upptogs ett nytt banklån om 132,5 Mkr och checkkrediten utökades med 50 Mkr.
 • 3 april meddelades att Peter Kruk utsetts att efterträda Hans Ståhl som VD och koncernchef. Peter Kruk tillträder senast i början av oktober.
 • 8 april publicerades det preliminära resultatet för kvartal ett och styrelsen drog tillbaka förslaget om utdelning. Årsstämman sköts upp till den 5 juni 2020.
 • 24 april förvärvades 100% av aktierna i Bare Board Group i Largo, USA. I samband med förvärvet upptogs ytterligare ett banklån om 132,5 Mkr och checkkrediten utökades med ytterligare 50 Mkr.
 • 24 april meddelades att en riktad nyemission om 1 850 000 aktier till en kurs av 155 kr/aktie genomförts.
 • Efter förvärv, nyemission samt ytterligare krediter har NCABs disponibla likvida medel ökat med 330 Mkr till drygt 500 Mkr.
 • Coronautbrottet i Kina var först ett leveransproblem men när pandemin spred sig i världen uppstod ett efterfrågeproblem. Effekten på NCAB har under kvartalet varit begränsad men de nästkommande kvartalen kommer med stor sannolikhet att bli svagare.
Nyckeltal Jan-mar      Helår 
2020 2019 LTM  2019
Orderingång, Mkr 563,4 442,1 27,4 1 939,7 1 818,3
Orderingång, MUSD 58,3 48,0 21,4 202,4 192,2
Nettoomsättning, Mkr 483,1 445,9 8,3 1 818,3 1 781,2
Nettoomsättning, MUSD 50,0 48,8 2,5 190,3 189,1
Bruttomarginal, % 31,1 31,5 31,6 31,7
EBITA Mkr 37,9 40,6 -6,7 162,6 165,4
EBITA-marginal, % 7,8 9,1 8,9 9,3
Rörelseresultat Mkr 37,0 39,4 -6,1 159,3 161,7
Rörelsemarginal % 7,7 8,8 8,8 9,1
Resultat efter skatt Mkr 40,4 34,7 16,5 134,1 128,4
Resultat per aktie 2,40 2,06 16,3 7,96 7,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 2,6 14,8 -82,6 140,8 153,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,9 41,6
Avkastning på eget kapital, % 36,8 39,8
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 9,67 9,17 9,58 9,46
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,66 10,42 10,64 10,58

VD HAR ORDET

Vi satsar framåt trots svåra tider

Kvartalet startade med en stark januarimånad. Sedan ledde det efterföljande Coronavirus-utbrottet i Kina till leveransproblem, som dock blev begränsade. Istället ökade många kunder sina ordervolymer. I slutet av mars var våra leverantörers fabriker i Kina igång till cirka 80 procent och hade börjat att leverera.

Efterfrågan på mönsterkort har varit fortsatt stark under kvartalet i Norden, USA och Asien, men sämre i södra Europa. Den totala orderingången under det första kvartalet uppgick till 563 Mkr, 27 procent bättre än föregående år. En tredjedel av ökningen kan hänföras till förvärvet av Flatfield i Nederländerna. Övrig förbättring beror till stor del på att många kunder lägger order tidigare än förut, för att täcka upp för osäkerhet kring leveransförmågan från Kina. Det har gett en större orderstock som är utspridd över en längre tidsperiod än normalt.

Det första kvartalet blev under omständigheterna stabilt för NCAB, vilket vi också rapporterade den 8 april i vårt preliminära resultat. Vår nettoomsättning uppgick till 483 Mkr vilket är 8 procent bättre än förra året. Ökningen kommer från förvärv.

Både bruttomarginaler och EBITA-marginaler är stabila. Resultatet i form av EBITA korrigerat för förvärvskostnader har till och med ökat med 8 procent till 43,7 Mkr.

Vi är glada över att ha genomfört två förvärv under de första månaderna av 2020: Flatfield i Nederländerna i mars och Bare Board Group (BBG) i USA i april. Flatfield konsoliderades från 1 mars och BBG från 1 maj. Att kunna göra dessa förvärv och fortsätta växa är viktigt, speciellt i tider som dessa då vi tydligt kan öka vårt mervärde för både kunder och leverantörer. Förutom nya kunder får vi genom förvärven en förbättrad köpstyrka samt nya leverantörer i Taiwan. Vi är också stolta över att framgångsrikt ha genomfört en riktad nyemission på 287 Mkr före emissionkostnader till flera långsiktiga institutionella investerare. Vi har även utökat våra kreditfaciliteter vilket gör att vi efter dessa åtgärder efter kvartalets utgång har disponibla likvida medel på drygt 500 Mkr. Det ger oss en stark finansiell ställning och en ökad finansiell flexibilitet. I dessa exceptionella tider kommer det att möjliggöra för oss att fånga affärstillfällen som uppstår på marknaden och att vi kan agera snabbt. Sådana affärsmöjligheter kan både handla om förvärv och investeringar i kundrelationer. Vi kommer att fortsätta att vara disciplinerade med våra investeringar och utnyttja den finansiella flexibiliteten inom ramen för vår befintliga affärsmodell.

Efterfrågan på mönsterkort är fortsatt god. Det skiljer dock mycket mellan olika sektorer. De av våra kunder som säljer till fordonsindustrin ser en klar avmattning medan det är kraftiga uppgångar i efterfrågan från medicinteknisk industri. Med tanke på den allmänna nedgången i världsekonomin under dessa pandemitider är osäkerheten naturligtvis stor. Nästkommande kvartal kommer med stor sannolikhet att bli svagare och därför har vi påbörjat kostnadsbesparande åtgärder.

Vår affärsmodell, utan egna fabriker är ett vinnande koncept särskilt i dessa tider.

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

KONTAKT

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO, 08-40300051
Gunilla Öhman, IR-chef, 070-7638125

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
NCAB Group AB (publ)
Telefon 08-4030 0000
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
www.ncabgroup.com

NCAB håller den 8 maj 2020 klockan 10.00 CEST en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Hans Ståhl presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på från Sverige: +46850558352, UK: +443333009030 och US: +18335268395. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/ncab-group-q1-2020
 
FINANSIELL KALENDER
Bolagsstämma              5 juni 2020 kl.13
Delårsrapport andra kvartalet                 24 juli 2020
Delårsrapport tredje kvartalet                 10 november 2020
Bokslutskommuniké                  23 februari 2021

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1 781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.