Delårsrapport januari – september 2020

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 536,7 Mkr (439,8). Ökningen kommer från förvärven av Flatfield och Bare Board Group. I US-dollar ökade nettoomsättningen med 34%. Tillväxten exklusive förvärv uppgick till -9%, men mätt i US-dollar i nivå med föregående år.
 • Orderingången ökade med 15% till 512,3 Mkr (446,6). I US-dollar ökade orderingången med 24%. Orderingången har gradvis förbättrats under kvartalet.
 • EBITA ökade till 50,1 Mkr (46,3), motsvarande en EBITA-marginal om 9,3% (10,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,2 Mkr (45,9). Rörelsemarginalen blev 8,8% (10,4).
 • Resultat efter skatt var 31,5 Mkr (38,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (2,29).

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 1 600,3 Mkr (1 358,8). Ökningen kommer från förvärven. Tillväxten mätt i US-dollar var också 18%. Exklusive förvärven minskade omsättningen med 3% i såväl SEK som US-dollar.
 • Orderingången ökade med 17% till 1 562,0 Mkr (1 338,6). I US-dollar ökade orderingången med 16%.
 • EBITA ökade till 138,5 Mkr (124,2), motsvarande en EBITA-marginal om 8,7% (9,1). EBITA har belastats med 14,9 Mkr avseende transaktionskostnader för Flatfield och Bare Board Group. Exklusive transaktionskostnader uppgick EBITA till 153,5 Mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 132,2 Mkr (121,0). Rörelsemarginalen blev 8,3% (8,9).
 • Resultat efter skatt var 92,3 Mkr (96,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,14 kr (5,74).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • 1 oktober tillträdde Peter Kruk som VD och koncernchef.
 • Coronapandemin har påverkat orderingången och nettoomsättningen negativt under såväl kvartalet som under hela 2020.
Nyckeltal Jul-sep     Jan-sep     Helår
2020 2019 %   2020 2019 %   LTM 2019
Orderingång, Mkr 512,3 446,6 15 1 562,0 1 338,6 17 2 041,7 1 818,3
Orderingång, MUSD 57,8 46,7 24 165,9 142,5 16 215,6 192,2
Nettoomsättning, Mkr 536,7 439,8 22 1 600,3 1,358,8 18 2 022,7 1 781,2
Nettoomsättning, MUSD 60,3 45,2 34 170,3 144,0 18 215,4 189,1
Bruttomarginal, % 29,3 32,2 29,9 31,5 30,4 31,7
EBITA Mkr 50,1 46,3 8 138,5 124,2 12 179,7 165,4
EBITA-marginal, % 9,3 10,5 8,7 9,1 8,9 9,3
Rörelseresultat Mkr 47,2 45,9 3 132,2 121,0 9 173,0 161,7
Rörelsemarginal % 8,8 10,4 8,3 8,9 8,6 9,1
Resultat efter skatt Mkr 31,5 38,5 -18 92,3 96,7 -5 124,0 128,4
Resultat per aktie 1,68 2,29 -26 5,14 5,74 -10 7,03 7,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 67,9 57,8 17 147,3 108,2 36 192,2 153,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 22,2 41,6 2,2 41,6
Avkastning på eget kapital, % 23,5 39,8 23,5 39,8
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 8,87 9,59 9,40 9,40 9,46 9,46
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,36 10,66 10,56 10,57 10,58 10,58

VD HAR ORDET

Fortsatt tillväxt – årets förvärv går bra

Det har nu gått drygt en månad sedan jag tillträdde som VD i NCAB. Det är lite speciellt att tillträda som VD för ett företag när man har begränsade möjligheter att resa och träffa såväl medarbetare som kunder och leverantörer. Trots dessa svårigheter har jag redan fått en mycket positiv bild av NCAB. Vi har en stark kultur med ett stort lokalt ansvarstagande som fungerar väl även i sådana här situationer. Ett väl utbyggt digitalt samarbete både internt och med kunder och leverantörer överbryggar svårigheterna att träffas.

Under det tredje kvartalet inleddes återgången till en normalisering för NCAB efter det mycket speciella första halvåret. Under det första kvartalet fick vi en ovanligt stor orderingång, eftersom kunderna ville säkerställa leveranser när delar av Kina stängde ner på grund av pandemin. Därefter, under det andra kvartalet kom de kinesiska fabrikerna igång, medan många av länderna där våra kunder är verksamma hade olika typer av nedstängningar eller restriktioner med reducerad orderingång för NCAB som följd.

Under det tredje kvartalets första del var orderingången fortsatt låg. Mot slutet av kvartalet har vi dock sett en generell positiv återgång av orderinflödet mot mer normala nivåer. Nordic, som varit relativt starkt under det första halvåret har haft en något svagare orderingång under detta kvartal, medan Europe kommit tillbaka. Det gäller särskilt Storbritannien där vi sett en förbättring inom transportsektorn. I Tyskland har vår marknad varit fortsatt stark under kvartalet. Vi såg även en återhämtning i södra Europa som öppnades upp under kvartalet. Vårt nyförvärvade bolag i Nederländerna har gått mycket bra och integrationen in i NCAB har fungerat fint trots att det till stor del skett digitalt.

I North America är det positivt att se att tillväxten fortsätter och lönsamheten ökar. Förvärvet i USA som gjordes i april integreras nu i NCAB. Många kunder uppskattar att vi nu har tillverkare även i Taiwan och vi arbetar för att göra dem tillgängliga för hela NCAB.

I vår region East har Ryssland haft ett något svagare kvartal, medan Kina haft en relativt god försäljningsutveckling. Orderingången i Kina har dock försvagats delvis på grund av att våra kunder haft viss komponentbrist och effekter av USAs handelstullar.

Bruttomarginalen var oförändrad på en hög nivå i jämförbara enheter, dock påverkades koncernens bruttomarginal något negativt av de nyförvärvade enheterna som har en lägre nivå. Kostnaderna var fortsatt låga och i paritet med det andra kvartalet, på grund av inställda resor och färre rekryteringar. Vi har dock haft många webinarier med positivt genomslag och stort deltagande från kunder. Vi har under kvartalet mottagit statliga bidrag om cirka 1 Mkr i Italien, Frankrike och Spanien.

Sammantaget ökade vår försäljning med 22 procent och vi levererade ett starkt EBITA-resultat, där vår EBITA-marginal var 9,3 procent.

Orderingången har ökat månad för månad under kvartalet och har normaliserats avseende leveranstider, vilket innebär en återgång mot en ordning där ett kvartals orderingång indikerar nivån på nästa kvartals omsättning. Det finns en osäkerhet i och med ökad smittspridning och nya restriktioner i flera länder. Vi följer utvecklingen kontinuerligt för att snabbt kunna anpassa aktiviteter och kostnader.

Sammantaget är min uppfattning att NCAB väl hanterat coronapandemin under årets första tre kvartal, har en bra organisation, är väl positionerat inte minst i vår starka balansräkning och har stora möjligheter framöver.

“NCAB har en bra organisation, är väl positionerat och har stora möjligheter framöver”

Peter Kruk

VD och koncernchef NCAB Group AB

NCAB håller den 10 november 2020 klockan 10.00 CET en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på från Sverige: +46856642705 UK: +443333009030 US: +18335268384 . Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/ncab-group-q3-2020.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké                                    23 februari 2021
Delårsrapport första kvartalet                      7 maj 2021
Årsstämma                                                 10 maj 2021
Delårsrapport andra kvartalet                      22 juli 2021
Delårsrapport tredje kvartalet                      12 november 2021

Om NCAB Group

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1 781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

NCAB Group AB (publ)

Telefon 08-4030 0000
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
www.ncabgroup.com