Kunderbjudande

NCAB ger sina kunder ett fullserviceerbjudande och tar ett helhetsansvar, från designstöd till logistiklösningar. Lokal närvaro, teknisk expertis, strikta kvalitetskontroller och köpkraft är viktiga faktorer i kärnerbjudandet.

Produktion

NCAB äger inga produktionsanläggningar. Istället köper NCAB sina produkter från ett nätverk av tillverkare. NCAB har för närvarande 27 utvalda tillverkare, av vilka 17 är belägna i Kina. NCABs andra utvalda tillverkare är belägna i Taiwan, Europa och USA och används främst för prototyptillverkning och för order med mycket korta ledtider. NCAB strävar efter att stå för minst 15 procent av de utvalda tillverkarnas omsättning för att säkerställa en nära relation, förbättra köpkraften och prioriteringen hos varje tillverkare.

Genom sitt tillverkarnätverk kan NCAB erbjuda sina kunder nästan alla typer av mönsterkort. För att säkerställa hög flexibilitet, kapacitet, kapabilitet och stark köpkraft i sitt kunderbjudande strävar NCAB efter att ”multisourca” alla mönsterkortstekniker. Genom multisourcing kan NCAB erbjuda hög kapacitet och kvalitet samt låga priser och korta ledtider i nästan vilken mönsterkortsteknik som helst som kunden efterfrågar.

NCAB har en stark köpkraft eftersom det aggregerar kunders efterfrågan åt tillverkare, vilket skapar stora ordervolymer som tillverkarna kan dra nytta av. Detta gör det möjligt för NCAB att erbjuda konkurrenskraftiga priser och villkor till sina kunder.

NCAB har byggt djupa, långsiktiga förhållanden med sina utvalda tillverkare. NCAB har ett nära samarbete med de utvalda tillverkarna i syfte att förbättra kvaliteten och effektiviteten i produktionen, vilket gör NCAB till en utvald och prioriterad kund och ger NCAB en gedigen kunskap om tillverkarnas kapacitet och kapabilitet.

Teknik- och designstöd

Som en del av NCABs helhetserbjudande erbjuder NCAB designstöd för alla nya designer. NCABs designstöd syftar till att öka effektiviteten av kundernas mönsterkortsdesign, för att säkerställa att mönsterkorten utformas optimalt för producerbarhet och enligt specifikationerna. Detta möjliggör lägre produktionskostnader utan att försämra funktion eller kvalitet på mönsterkortet. NCABs tekniker samarbetar med sina kunders designers för att ge råd om hur man gör mer avancerade kort med den senaste tekniken. En av de viktigaste uppgifterna för NCABs tekniker är hanteringen av kundklagomål, vilket är avgörande eftersom det vanligtvis innebär produktionsstopp för kunden.

Kunden förser NCAB med sin design i ett bildformat speciellt för mönsterkort, det mest förekommande exemplet är en Gerber-fil. En Gerber-fil är en digital ritning i ett visst format och innehåller alla data som behövs vad gäller design och specifikationer. Cirka 30 procent av alla Gerber-filer som kommer från kunder är dock felaktiga eller ofullständiga, vilket är anledningen till varför NCABs designstöd är nödvändigt. NCAB pekar ut potentiella förbättringsområden för producerbarhet och fullständighet i de försedda specifikationerna och rekommenderar ändringar av designen. Om tillverkaren har uppföljningsfrågor eller kommentarer på mönsterkortsspecifikationerna, fungerar NCAB som ett filter gentemot kunden och vidarebefordrar endast relevanta frågor och kommentarer.

NCABs tekniker är erfarna inom mönsterkortsproduktion. Teknikerna arbetar dagligen med Gerber-filer och kundspecifika lösningar och de flesta tekniker har många års erfarenhet av mönsterkortsproduktion. NCABs tekniker har erfarenhet av och strävar efter att producera mönsterkort till lägsta möjliga kostnad utan att äventyra kundernas designmål. Denna tjänst fungerar lika bra med både OEM- och EMS- kunder.

Prototyptillverkning

NCAB erbjuder prototyptillverkning till sina kunder förutsatt att prototypordern har volympotential. En mönsterkortsprototyp görs för att verifiera att mönsterkortsdesignen fungerar i praktiken. När det gäller prototyporder kan de kinesiska utvalda tillverkarna vanligtvis inte leverera prototyperna med en tillräckligt kort ledtid till europeiska och amerikanska kunder. Därför köps prototyper vanligen in från de utvalda tillverkarna i Europa eller USA. NCABs förmåga att erbjuda både prototyptillverkning och efterföljande volymproduktion förkortar ledtiden för att lansera en produkt på marknaden och minskar risken för extrakostnader för kunden, eftersom bristande kommunikation mellan prototyptillverkare och volymproducenter kan göra processen ineffektiv och fördröja ledtiden för att lansera en produkt på marknaden.

Kvalitetssäkring

NCAB utför både proaktiv och reaktiv kvalitetssäkring. Designstöd, rigorös granskning av tillverkare och omfattande produktionsspecifikationer är exempel på NCABs proaktiva insatser för att säkra kvalitet. NCABs reaktiva kvalitetssäkring innefattar fasta rutiner för klagomålshantering, att ha en lokal kontaktpunkt för kunden och att ha lokala laboratorier på större NCAB-kontor som kan undersöka mönsterkorten efter eventuella defekter. Om nya mönsterkort måste produceras som ersättning för felaktiga mönsterkort har NCAB ett omfattande tillverkarnätverk som kan tillverka ersättningsmönsterkort inom några dagar. NCAB tar fullt ansvar för eventuella problem som uppstår, vilket minskar kundernas kostnad för att hantera fel.

Institute Printed Circuits (”IPC”) är en global institution för mönsterkort som tillhandahåller etablerade standarder för mönsterkortsproduktion. För att säkerställa hög kvalitet har NCAB introducerat och tillämpar en egen kvalitetsstandard utöver IPC:s branschstandarder, i syfte att nå högre kvalitetsnivåer. Alla stadier i produktionsprocessen, från design till frakt, är optimerade för att säkerställa kvalitet och minimera antalet felaktiga leveranser. Produktionen följs av en konsekvent produktspecifikations- och kvalitetsstyrningsprocess. Varje produktionsbatch genomgår manuell såväl som automatiserad inspektion före leverans.

NCABs kvalitetssäkringsarbete utförs av dess Factory Management-team, som arbetar proaktivt tillsammans med NCABs tillverkare, på plats i deras fabriker, för att öka kvaliteten på produkterna.

Leveransprecision

Genom närhet till tillverkare, rigorösa rutiner och tät uppföljning internt såväl som externt gentemot tillverkare säkerställer man korta ledtider och hög leveransprecision. För att säkerställa hög leveransprecision har NCAB ett nära samarbete med dess två huvudsakliga logistikpartners. Dessutom har NCAB logistikfunktioner i alla länder där NCAB har närvaro. Leveransprecision är en nyckelfaktor eftersom mönsterkort ofta är de sista komponenterna som anländer till monteringsavdelningen.

Order producerade i Kina levereras från tillverkaren till NCABs exportterminal i Hongkong och fraktas därifrån direkt eller indirekt, via ett av NCABs lager, till kunderna. Mönsterkort tillverkade i Europa och USA levereras, med vissa undantag, direkt från tillverkaren till NCABs kunder. Sändningar levereras i vissa fall direkt till kunden, men i de flesta fall lagras de vid lokala NCAB-anläggningar i ett antal dagar för att garantera leveransprecision. För att säkerställa korta ledtider övervakar Factory Management alla sändningar från tillverkarna och ser till att eventuella avvikelser från schemat hanteras.

Kunder

NCAB har cirka 2 600 EMS- och OEM-kunder, som främst anlitar NCAB vid köp av mönsterkort inom HMLV-segmentet. Kunderna finns i 45 länder världen över. Under 2020 stod de två största kunderna tillsammans för ungefär 8 procent av NCABs intäkter. De tio största kunderna stod för cirka 23 procent och de 50 största kunderna stod för cirka 45 procent av Koncernens intäkter, vilket visar att NCAB har en diversifierad kundbas.

Drygt hälften av NCABs kunder är verksamma inom industrisektorn. Typiska industrikunder tillverkar elektroniska komponenter till avancerade industriprodukter vilket gör kvalitet och pålitlighet viktigt. NCAB har även kunder i andra sektorer, såsom medicinteknik, telekom och fordon.

Försäljning och marknadsföring

NCAB har 61 Key Account Managers (KAMar) som inriktar sig på att utveckla den befintliga kundbasen och marknadsföra NCABs erbjudande till befintliga och nya kunder. KAMar är NCABs lokala kontaktpunkter för kunderna. KAMar och deras team har en central roll i NCABs verksamhet och de hanterar och etablerar kundrelationer på en relativt oberoende basis. KAMar säkerställer parallell interaktion med kunderna på alla beslutsnivåer, vilket skapar en gemensam förståelse för kundernas krav i syfte att uppnå önskad kvalitet och leveransprecision. De lokala bolagen har ansvar för hela leveranskedjan, från designstadiet, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans. Utöver sina KAMar har NCAB 9 Global Account Managers som koordinerar och bistår i arbetet mot NCABs globala kunder, det vill säga kunder som är kunder hos flera bolag i koncernen. Per den 31 december 2020 hade NCAB cirka 474 anställda, varav nästan alla har kundkontakt och del i försäljningsprocessen. Till exempel interagerar NCABs tekniker med kundernas tekniker i designstödsprocessen och bidrar på så sätt i försäljningsprocessen.

Marknadsföringsaktiviteter

Marknadsföring sker främst genom mässor, nyhetsbrev, bloggar, seminarier och NCABs hemsida. NCAB är även värd för öppna och anpassade seminarier med olika ämnen. Exempelvis kan ett ämne för ett sådant seminarium vara mönsterkortsdesign och teknikerna tar då del i försäljningsprocesserna och marknadsföringsaktiviteterna.

Factory Management

NCABs Factory Management-organisation, som illustreras nedan, syftar till att säkerställa kontinuitet och prestation vid alla NCABs asiatiska tillverkare. Factory Management består av 85 anställda, huvudsakligen baserade i Kina och Taiwan, vilka skapar nära relationer med tillverkarna. Teamet ansvarar för att hantera och utveckla NCABs tillverkarportfölj i linje med marknadens behov och NCABs standarder. Factory Management-personalen arbetar nära tillverkarna för att säkerställa kvalitet i produktionen genom granskning och optimering av deras produktionsprocesser och hållbarhetsmetoder såväl som genom utveckling av nya inköpsmöjligheter. Deras viktigaste nyckeltal är kvalitet, leveransprestation och prissättning.

Eftersom varje tillverkare har olika kompetenser och kapacitet använder NCAB multisourcing, vilket garanterar hög kapacitet oavsett mönsterkortstyp och volym. Tillverkare är vanligtvis mer eller mindre specialiserade inom ett fåtal tekniker, därmed är multisourcing avgörande för att säkerställa hög kapacitet oavsett beläggningsgrad hos enskilda tillverkare. NCAB strävar efter att multisourca varje tekniknivå, vilket ger möjlighet att växla mellan tillverkare i samma kategori beroende på pris, kvalitet och tillgänglighet. Ett annat viktigt uppdrag är att utveckla och bibehålla NCABs lista över utvalda leverantörer. Att leta nya tillverkare är en viktig uppgift för Factory Management-teamet och utlöses av marknadens efterfrågan och ökat kapacitetsbehov.

Processen för att hitta nya tillverkare är rigorös och innefattar efterforskning och kvalitetsjämförelse, fabriksbesök för att bekräfta data, provtagning och verifiering, granskningar och uppföljningsbesök såväl som utbildning av tillverkarens personal. När en tillverkare klarar godkännandeprocessen integreras den i NCABs utvecklingsprogram. Det innebär att NCABs Factory Management-team arbetar integrerat med tillverkarna för att förbättra produktionseffektiviteten och kvaliteten på en produktionslinjenivå.

NCAB mäter kvalitet som antal leveranser utan kundklagomål i förhållande till totalt antal leveranser och mäter leveransprecision som antal orderrader som levereras inom angiven leveranstid i förhållande till antal orderrader som ej levereras inom angiven leveranstid. Sedan Factory Management startade har kvaliteten ökat från 96,5 till 99,2 procent och leveransprecisionen från 84 till 96,5 procent. NCAB uppfattas som en av de ledande aktörerna på marknaden när det gäller kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.