Marknad

Mönsterkort utgör grunden för kretskort som finns i nästan alla typer av elektronisk utrustning. Mönsterkort är skräddarsydda plattformar för elektroniska komponenter som är anslutna via ledande spår, kopparplattor och andra funktioner som är etsade från lager av koppar. Mönsterkort varierar i storlek och komplexitet och är skräddarsydda för varje slutprodukt.

Vidare representerar mönsterkort ofta en relativt liten andel, typiskt sett cirka 1 till 3 procent, av slutprodukternas värde (oftast en större andel i enklare slutprodukter, såsom en eltandborste, och en mindre andel i komplexare slutprodukter, såsom ett flygplan). Samtidigt är mönsterkort kritiska för slutproduktens funktion och ett defekt mönsterkort kan vara kostsamt att åtgärda. Detta gör kvalitet till ett av de viktigaste köpkriterierna för kunder.

Mönsterkort kan variera i storlek och komplexitet vad gäller antal lager, funktioner eller material. Större mönsterkort är generellt dyrare eftersom att de innehåller fler komponenter, kontakter och lager av kopparledningar. Antal lager är också en viktig prisvariabel. Bolaget bedömer att 1-2 lagersmönsterkort kostar cirka 50 USD per kvadratmeter, 4-6 lagersmönsterkort cirka 135 USD per kvadratmeter, 8-16 lagersmönsterkort cirka 500 USD per kvadratmeter och mönsterkort med 18 eller fler lager kostar cirka 2 000 USD per kvadratmeter. Specialfunktioner som till exempel motståndskraft mot mikrovågor, material av militär kvalitet eller grad av flexibilitet är några av de vanligaste kostnadsdrivande faktorerna. Flexkort används till exempel i produkter med rörliga delar och flex-rigida kort i produkter med begränsat utrymme för montering. Radiovågskort används till exempel i högfrekvensprodukter för att minska störningar.

Den globala marknaden för mönsterkort värderades till cirka 60 miljarder USD under 2016 varav marknaden för högvolymsproduktion utgör 70 procent. Marknaden förväntas växa med en CAGR om cirka 3 procent från 2016 till 2021, främst drivet av en ökning i värdet av elektroniska system och en stabil prisnivå för mönsterkort. Den stabila prisnivån är ett resultat av att ökande tekniknivåer har en positiv inverkan på priserna, vilket motverkas av en prispress på elektronik. Av den globala marknaden för mönsterkort utgörs cirka 8,4 miljarder USD (cirka 14 procent) av Europa och Nordamerika. Av den totala produktionen står Europa och Nordamerika för cirka 4,8 miljarder USD (cirka 8 procent). Vidare har Europa och Nordamerika en nettoimport om cirka 3,6 miljarder USD, eller cirka 6 procent, av den globala marknaden för mönsterkort. Importen består generellt av antingen högvolym-order, som typiskt sett läggs direkt hos asiatiska tillverkare eller HMLV-order som typiskt sett läggs hos traders eller avancerade traders som NCAB.

Efterfrågan på mönsterkort drivs av kretskortsproduktion, eftersom mönsterkort är de plattformar på vilka elektroniska komponenter monteras för att producera ett kretskort. Konsumentprodukter i stora volymer, som mobiltelefoner, har främst kretskorts- och slutproduktsmontering i Asien. I Europa och Nordamerika består kretskorts- och slutproduktsproduktion huvudsakligen av typiska HMLV-branscher som industri, flyg och försvar och medicinteknik, men även delvis av högvolym-branscher som telekommunikation och fordon.

Kretskortsproduktion i Europa och Nordamerika drivs till exempel av högre transportkostnader för kretskort än för mönsterkort på grund av högre ömtålighet och större storlek hos kretskort jämfört med mönsterkort och komponenter var för sig, såväl som av andra strategiska skäl för att ha lokal kretskortsproduktion i närheten av slutkunder i Europa och Nordamerika.

Marknaden för mönsterkort kan delas upp i två huvudsegment som täcker olika kundbehov: högvolym och HMLV.

Högvolym

Högvolym-segmentet innefattar order om stora volymer av mönsterkort. Typiskt sett omfattar en order mer än 50 kvadratmeter och ett ordervärde överstigande 2 000 USD. Högvolym-segmentet kännetecknas av tillverkare med förmåga att producera stora volymer till låga priser. Kunderna är till exempel stora tillverkare av konsumentprodukter och bilar och segmentet är mycket konkurrensutsatt. På grund av de stora volymerna är kort leveranstid av lägre prioritet för kunderna än att minimera kostnad per inköpt mönsterkort. Dessa förhållanden gör att inköp direkt från asiatiska tillverkare är det vanligaste alternativet inom högvolym-segmentet.

HMLV (hög mix, låg volym)

NCABs huvudsakliga marknadssegment, HMLV-segmentet, definieras som order med relativt låga volymer och som kan omfatta många olika mönsterkortsartiklar. Typiskt sett omfattar en order mindre än 50 kvadratmeter och ett ordervärde understigande 2 000 USD. En framgångsfaktor för tillverkare är flexibilitet för att snabbt kunna uppfylla kunders krav. För att tillgodose kundernas krav måste tillverkaren ha en lågvolymsanpassad produktion. Alla tillverkare är specialiserade på en eller några sorters mönsterkort, vilket innebär att traders kan aggregera kundernas efterfrågan genom att använda flera olika tillverkare.

HMLV-segmentets andel av marknaden förväntas förbli relativt oförändrad i Europa och Nordamerika med i genomsnitt 60 till 65 procent. HMLV-segmentet förväntas därmed att växa med den totala marknaden i Europa och Nordamerika med cirka 1 procent per år fram till 2021. Samma period förväntas HMLV-segmentet växa med 2 procent globalt.