Policys

Kvalitetspolicy

NCAB är fokuserat på att skapa mervärde för sina intressenter och ska alltid sträva efter att leverera en hållbar produkt i tid, med noll fel och till lägsta total kostnad.

NCAB ska alltid försöka identifiera och eliminera alla typer av risker innan de uppstår:

  • Att förbättra prestationen hos fabrikerna och leverantörer genom att kontinuerligt mäta kvalitets- och leveransprestanda. Den insamlade informationen används för förbättringsplanering och uppföljning.
  • Genom ledningssystem utvärderas, anpassas och följs alla interna processer upp för att utveckla NCAB.

Miljöpolicy

NCAB vill skapa en hållbar verksamhet som minimerar miljöpåverkan, överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar och styr intressenterna mot mer hållbara produkter och processer.

NCAB ska alltid försöka identifiera och eliminera alla typer av risker innan de sker genom att:

  • Ta fullt ansvar genom att identifiera, mäta och kontrollera de egna miljöaspekterna och minimera miljöpåverkan.
  • Utvärdera, mäta och arbeta med leverantörer för att se till att de arbetar för att minska sin miljöpåverkan och agera i enlighet med regionala lagar
  • Arbeta med hållbar produktutveckling och omfattande kvalitetsarbete för att minimera skrot och resurser som används i leverantörskedjan.
  • Interna energibesparande och återvinningsinitiativ på samtliga lokala kontor.

Hållbarhetspolicy

NCAB vill skapa en hållbar verksamhet genom ständig dialog med intressenter och samtidigt mäta prestanda för mätbara mål mot de fokusområden som definieras i hållbarhetsstrategin. NCAB ska agera i enlighet med miljömässiga, sociala och etiska överväganden i strategin för affärsutveckling och agera i överensstämmelse med lagar.

NCAB ska alltid försöka identifiera och eliminera alla typer av risker innan de sker genom att:

  • Ta det fulla ansvaret i hela leveranskedjan.
  • Attrahera, behåll och utveckla de bästa medarbetarna.
  • Styra intressenter mot mer hållbara produkter och processer.
  • Svara upp mot gällande lagar och förordningar.