Strategi

NCAB har en strategisk plan för att fortsätta växa med god lönsamhet. Planen är indelad i fyra delar: öka marknadsandelar i segmenten Europe, USA och East, säkerställa lönsamheten från befintliga kunder, geografisk expansion och marknadskonsolidering.

Öka marknadsandelar i segmenten Europe, USA och East

I flera stora länder, inklusive Frankrike, Italien, Tyskland och USA, har NCAB fortfarande en liten marknadsandel. NCAB anser att man kan öka sin marknadsandel i respektive land genom att investera i organisationen till exempel genom att anställa ny personal och etablera ytterligare kontor i större länder som Tyskland och USA för att tillgodose regionala kunders behov på ett bättre sätt. Dessa stora länder och marknader har alla fortfarande betydande inhemsk produktion av mönsterkort från vilka NCAB siktar på att vinna marknadsandelar i takt med en minskande inhemsk produktion. Ambitionen att öka marknadsandelar genom investeringar i organisationen förväntas att driva organisk tillväxt men även att fortsätta att hålla lönsamhetsnivåerna tillbaka i viss mån, genom ökade rörelsekostnader.

Säkerställa lönsamheten från befintliga kunder

På marknader där NCAB har en stark position, till exempel i Norden, är NCABs mål att fördjupa relationerna med befintliga kunder för att förbättra lönsamheten. Värdet av kunderbjudandet kan förbättras genom att fokusera på de största kunderna, skapa globala kundkonton och genom att generellt öka andelen av en kunds totala inköp av mönsterkort. Genom att visa det långsiktiga värdet av erbjudandet gentemot större kunder och hjälpa dem att sänka totalkostnaden kan NCAB bistå sina kunder samtidigt som kundrelationerna blir mer lönsamma. Generellt sett är de största kunderna de mest lönsamma för NCAB att fokusera på eftersom prisnivåerna ofta är högre när NCAB kunnat bevisa värdet av dess erbjudande på lång sikt.

Genom att skapa globala kundkonton kan NCAB ha en bred geografisk räckvidd, bistå och få order från samma kund på flera marknader. Dessutom kommer NCAB att vara mindre beroende av att hitta nya kunder när NCAB går in på en ny marknad. Genom att vara del i sina kunders projekt tidigt, till exempel i designprocessen, kan NCAB tillhandahålla hela dess tjänsteerbjudande, vilket möjliggör för NCAB att ta en större andel av kundens totala inköp av mönsterkort och fördjupa kundrelationen.

Geografisk expansion

NCAB har erfarenhet av att expandera sin verksamhet till nya länder och marknader genom framgångsrika nystartade verksamheter, till exempel i Storbritannien och Frankrike. Det finns flera stora marknader över hela världen där NCAB ännu inte har etablerat lokal närvaro, inklusive välutvecklade marknader med många likheter med NCABs nuvarande huvudmarknader, till exempel Beneluxregionen, såväl som stora och växande marknader och länder, till exempel Indien och Malaysia. Med sin globala expertis inom mönsterkortsmarknaden och ett väletablerat tillvägagångssätt vid nyetableringar anser sig NCAB ha många verktyg för att framgångsrikt starta verksamheter i nya länder.

Marknadskonsolidering

Eftersom NCAB är en av de största avancerade traders av mönsterkort på en fragmenterad marknad har bolaget en stark position för att driva på marknadskonsolidering. NCAB har genomfört flera förvärv under de senaste åren, inklusive till exempel expansionen i USA genom förvärvet av P.D. Circuits Inc. följt av ett tilläggsförvärv av M-Wave International LLC. Med potentiella förvärvsobjekt både på marknader där NCAB ännu inte har etablerat lokal närvaro och på marknader där NCAB har starka positioner finns det möjligheter att bredda den geografiska närvaron och öka marknadsandelarna på befintliga marknader genom förvärv. Potentiella synergier från förvärv kommer huvudsakligen från stordriftsfördelar, det vill säga att kunna betjäna fler kunder utan att öka rörelsekostnaderna proportionellt, samt ökad köpkraft gentemot tillverkare.